mg 7216

Pridávanie vrstiev spolupráce

Stretnutie umenia, teórie a inštitúcií v brnianskom projekte

Akcia VýTěr, ktorá sa v roku 2023 konala už po piaty krát, predstavila tri výstavné projekty realizované ako výsledok spolupráce výtvarných umelcov a teoretikov, ktoré naznačili smerovanie a tvorivosť mladého umenia. Brnianske podujatie („Výtvarník + teoretik vytřou světu zrak“) je od roku 2014 príležitosťou pre stretnutie a novou platformou kooperácie predovšetkým v okruhu študentského a menej etablovaného umenia. Prepája sféry výtvarného umenia a teórie, ktoré pokladá za často vzdialené či navzájom sa hľadajúce. 

Projekt sa odvoláva aj na situáciu, kedy mnoho mladých poslucháčov umeleckých odborov nenachádza možnosti svojho uplatnenia alebo nemá dostatok príležitostí na sebarealizáciu. Napriek pretrvávajúcej potrebe vytvárania takýchto možností a formátov je však nutné poznamenať, že situácia sa v posledných rokoch postupne mení. V súčasnosti pôsobí (nielen v prostredí Brna) viacero (prevažne) off-space či artist-run galérií, ktoré sa špecializujú na projekty mladých či začínajúcich aktérov umeleckej scény. 

Organizátori*ky projektu, ktorí*é pochádzajú z prostredia Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty MUNI v Brne prostredníctvom projektu aktívne vytvárajú novú platformu spolupráce a aj napriek špecifickému formátu (umelci a teoretici sa majú vzájomne spoznať a vytvoriť pracovné skupiny počas jedného „zoznamovacieho“ večera) sa im aj v tomto ročníku podarilo prispieť do rozpravy o súčasnom umení, ktorá prekračuje hranice Brna. Aspektom odlišujúcim súčasný ročník od starších realizácií bol výber troch projektov (na základe rozhodnutia viacčlennej poroty), ktoré boli následne prezentované v troch spolupracujúcich galériách. Podujatie preto dokázalo prepojiť samotných  aktérov umeleckej a teoretickej scény i galerijné inštitúcie. Výstavy boli otvorené postupne – okrem Galérie OFF/FORMAT, ktorá podujatie organizuje, aj v mladej artist-run Galérii Sibiř a v priestore Galerie mladých, ktorá pôsobí ako súčasť Galerie TIC.

1 vyter2023
Please Take Care of Me (foto: Monika Rygálová)

Prvou z výstav, ktorá symbolicky otvorila VýTěr 2023 bol projekt Please Take Care of Me v špecifických priestoroch Galerie Sibiř. Spolupráca mladých výtvarníkov – maliarov Oskara Felbera a Josefa Vorlíčka bola kurátorsky vedená Noémi Czinegeovou. Skupina reagovala na členitý priestor galérie a okrem site-specific inštalácie obrazov doplnila expozíciu zrkadlami, ktoré narušovali i obsahovo rozvíjali naratív vystavených diel. Obaja autori pracujú prioritne s médiom maľby; ich motívy hovoria o ich vnútorných svetoch,  imaginácii a osobných postojoch k prežívaniu každodennej reality. Hoci sprievodný text podnecoval divákov k odkrývaniu schopnosti sebareflexie alebo čítania a prezentovania vlastných pocitov, diela boli skôr prezentáciou tvorby dvoch individuálnych osobností s výrazným umeleckým jazykom. Vystavené diela navzájom vizuálne a aj obsahovo komunikovali a naznačili, že médium maľby dokáže ešte stále zobrazovať expresivitu i emócie rovnako ako abstraktné formy intimity. Otázkou zostáva, ako by tieto obrazy rôznych formátov a materiálových prevedení pôsobili v prostredí bielych stien „klasickej“ inštitúcie, ktorá by nedisponovala výrazným interiérovým prvkom, akým je priamo pre výstavu pripravená, expresívna červená podlaha v Galérii Sibiř.

off spolecne a potaji 12
Společne potají (foto: Jana Ovčáčková)

Ďalší z víťazných projektov bol prezentovaný v Galérii OFF/FORMAT, ktorá je domácou a jedinou inštitúciou, kde sa odohrávali stretnutia a výstavy minulých ročníkov VýTěr-u. Trojica – teoretička a dvaja autori maliarskeho zamerania, pracovala s témami, ktoré je možné zaradiť do súčasných tendencií nových podôb romantizmu a mystickej príbehovosti v prepojení s prírodnými motívmi. Kurátorka Helena Todorová v texte umiestnila diela do imaginatívnej krajiny rozprávajúcej príbeh o hľadaní existenciálneho ukotvenia či úniku zo súčasného sveta neurčitosti, čím ponúkla jednu z možných interpretácií „deja“ výstavy. 

Expozícia bola prehľadným sprostredkovaním maľby, v niektorých miestach mierne narušená priestorovými objektmi Dominika Málka. Tie by si snáď zaslúžili viac priestoru a možnosť širšieho rozvedenia rozpravy obsiahnutej v motívoch jeho obrazov. Výstava Společne potají odzrkadľovala romantizujúcu estetiku mladej generácie a potvrdila záujem hovoriť o jej témach, pričom je stále naliehavejšie hľadať adekvátne prístupy k ich zobrazovaniu či prezentovaniu prostredníctvom výstavy. Celkový charakter projektu však, obdobne ako výstavy podobného zamerania, divákom poskytol výlet do sveta tajomnej mystiky a rozprávania, z ktorých bolo možné na pozadí fantazijných motívov čítať aj úprimné prežívanie individuálnej mytológie Adély Valchařovej a Dominika Málka.

the most cultivated public toilet brno viter
The most cultivated public toilet (foto: GALERIE TIC/Facebook)

The most cultivated public toilet, posledný z výstavných projektov, vybočil z línie umelecko-teoretických koncepcií a odklonil sa aj od výstav prezentujúcich obvyklé prístupy k umeleckému dielu či kurátorstvu. Dvojica autoriek, ktoré sa profesijne pohybujú medzi teóriou a vlastnou umeleckou tvorbou, sa zamerala na problematiku kultúrnej sféry, ktorá rôzne transformuje, mixuje či deštruuje kurátorské a umelecké role. Prezentácia predstavila samotný proces prípravy výstavy, rozhovory či editácie kurátorského textu, ktorý bol prezentovaný v elektronickej podobe ako záznam úprav a komentárov odohrávajúcich sa v online editore. Na umeleckú prax odkazovali priestorové objekty Magdalény Šimurdovej a textová tvorba Viktórie Citrákovej. Expozíciu dynamicky doplnili slúchadlá ako prostriedok záznamu rozhovorov autoriek, ktoré voľným zavesením v priestore opticky kreovali atmosféru výstavy. Hoci tento projekt, kedy obe autorky vystupovali ako umelkyne aj kurátorky zároveň, nemožno explicitne porovnávať s ostatnými, pokladám ho za aktuálny a podnetný formát, schopný adekvátne komentovať otázky blízke širokej sfére aktérov umeleckej sféry. Tento prístup, ktorý možno čiastočne vybočuje z rámca minulých podujatí projektu VýTěr, je možné interpretovať ako aspekt naznačujúci tematické i obsahové otváranie celej platformy.

VýTěr 2023 v rozšírenej galerijnej prezentácii opäť naplnil zámery jeho iniciátorov a predstavil ukážky spolupráce umelcov a teoretikov, pričom naznačil aj niektoré rezonujúce témy súčasného umenia a jeho sprostredkovania. Aj prepojenie výstavných inštitúcií doložilo rozmanitosť a ochotu spolupracovať v rámci brnianskej scény, ktorá má v množstve formátov galerijných konceptov pomerne vysoký stupeň diverzity. Okrem profesijného významu pre samotnú umeleckú scénu zainteresovanú v projekte je jeho dôležitým prvkom aj prepojenie sveta výtvarného umenia a jeho škôl alebo bublín, ktoré môžu vznikať v jednotlivých umeleckých spoločenstvách či okolo prostredia konkrétnych galérií. Podujatie taktiež podčiarkuje nutnosť diskusie a potrebu otvárať možnosti realizácie rôznych druhov projektov či hľadania ich kritických aspektov.

Absolvovala teóriu umenia a interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobí ako nezávislá teoretička umenia, venuje sa publikačnej činnosti a kurátorským projektom. Zaoberá sa rozširujúcimi sa prístupmi k sprostredkovaniu umenia či kontextmi off-space projektov.